Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


William Shakespeare: Lear király Nádasdy Ádám fordítása - I. felvonás 2. szín

2011.03.30

Ugyanaznap este.
Gloster gróf kastélya.
Jön Edmund, kezében levél
 
EDMUND: Természet! Te vagy az én istenem;
a te törvényed az enyém. Miért is
fogadjak el egy ronda jogszokást,
mely finnyásan megfoszt a javaimtól,
csak mert tizenkét hónap vagy tizennégy 5
van bátyám s köztem? S mért „törvénytelen”?
Mért „zabigyerek”? A testem hibátlan,
elmém nemes; még hasonlítok is
a rendes nő fiára.30 Ránk sütik,
hogy „zabigyerek”, „fattyú”!... „Zabi”? „Korcs”? 10
Minket a természet, titkos gyönyörben,
többnek teremtett, életrevalóbbnak,
mint mikor unott, langyos nászi ágyban
úgy csinálnak egy fészekalj hülyét,
hogy közben félig alszanak! – Na jó. 15
Törvényes Edgar, kell a birtokod.
Apánk szívében Edmund, a zabi,
ugyanolyan, mint törvényes fia.
„Törvényes”? Várj csak!... Ha ez a levél
célt ér tervem szerint, a fattyu Edmund 20
a törvényest lekörözi. Előre!
Istenek, védjétek a korcsokat!
 
Jön Gloster. Edmund a levelébe mélyed
GLOSTER (nem veszi észre Edmundot) Kentet így száműzte?
A francia elment haraggal? S a király ma este 23/a
már távozott is? Leadta hatalmát,
csak járadékot kötve ki magának? 25
S mindezt így sebtiben?... – Edmund! Mi újság?
EDMUND (zsebre teszi a levelet) Kedves jó apám, semmi.
GLOSTER Miért igyekszel úgy eldugni azt a levelet?
EDMUND Nem tudok semmi újságot, apám. 30
GLOSTER Mi az a papír, amit olvastál?
EDMUND Semmi, apám.
GLOSTER Semmi? Akkor miért kellett olyan villámsebesen a zsebedbe
juttatni? A semminek nincs szüksége arra, hogy így eltűnjön.
Mutasd. Gyerünk; ha tényleg semmi, akkor még a szemüvegem
se kell.
EDMUND Kérem, apám, bocsásson meg nekem. A bátyámtól jött ez
a levél, és még nem olvastam végig; de amennyit láttam belőle,
jobb, ha maga bele se néz.
GLOSTER Add ide a levelet, fiam. 40
EDMUND Rosszat teszek akkor is, ha odaadom, akkor is, ha nem.
A tartalma, már amennyit megértettem belőle, nagyon elítélendő.
GLOSTER Mutasd, mutasd.
EDMUND Remélem – ezt a bátyám mentségére mondom –, hogy talán
csak kísérletnek szánta, hogy engem próbára tegyen. (Átadja a
levelet)
GLOSTER (olvas)31 „...Ez a gyakorlat, az idősek tisztelete, megkeseríti
a legszebb éveinket, és elzárja előlünk a vagyonunkat egészen
addig, amíg megöregedve már nem tudjuk élvezni, amink van.
Kezdem úgy látni, hogy abszurd és ostoba béklyó az öregek
elnyomó zsarnoksága, amely nem attól működik, hogy ereje van,
hanem attól, hogy eltűrjük. Keress föl, akkor többet is mondok
erről. Ha apánk úgy elaludna, hogy csak én ébreszthetném föl,
akkor te örökre élvezhetnéd a fele jövedelmét, én pedig maradnék
a te hőn szerető bátyád – Edgar.” 54
Hm! Összeesküvés! „Ha úgy elaludna, hogy én ébreszteném föl,
akkor te élvezhetnéd a fele jövedelmét”… – Az én Edgar fiam?
Volt hozzá keze, hogy ezt megírja? Szíve, agya, hogy ezt kitervelje?
Mikor kaptad ezt? Ki adta át?
EDMUND Senki se adta át, apám, ez benne a cseles. A szobámban
találtam, bedobták az ablakon. 61
GLOSTER Fölismered, hogy ez a bátyád keze írása?
EDMUND Ha jó ügyben kérdezné, apám, megesküdnék, hogy az övé;
de jelen esetben szívesebben hinném, hogy nem.
GLOSTER Az övé?
EDMUND Az ő keze, apám; de remélem, a szíve nincs benne a tartalmában.
GLOSTER Előzőleg sose puhatolózott nálad ebben a dologban? 70
EDMUND Nem, apám, soha. De azt gyakran hallottam tőle, hogy igenis
helyes volna, hogy amikor a fiúk fölnőttek, s az apák ereje
fogytán, akkor az apa kerüljön a fiú gyámsága alá, s a fiú kezelje
a vagyont.
GLOSTER Ó, a gazember! Pont ezt fejti ki a levélben. Ocsmány gazember!
Álnok, undorító, elfajzott gazember – még annál is rosszabb!
Menj, fiú, keresd meg. Lecsukatom. Hát ember az ilyen?
Hol van? 78
EDMUND Nem tudom, jó apám. Arra kérném, hogy függessze föl a
bátyám iránti fölháborodását, amíg nem szerez őtőle tanúbizonyságot
a szándékáról, ez volna a biztosabb út; mert ha
erőszakosan lép föl vele szemben, méghozzá alaptalanul, az
csúnyán csorbítaná a maga tisztességét, s az ő fiúi hűségét
darabokra zúzná. Az életemet merem rátenni, hogy ő csak azért
írta ezt, hogy kipuhatolja: mennyire szeretem apámat, és nem
volt benne semmi rossz szándék.
GLOSTER Gondolod? 89
EDMUND Apám, ha jónak látja, én odaállítom magát egy helyre, ahol
hallhatja, amit ő meg én beszélünk erről. Akkor majd a saját füle
szállítja a megfelelő bizonyítékot. Mindezt késedelem nélkül,
még ma este.
GLOSTER Nem lehet ilyen szörnyeteg.
EDMUND Nem, biztosan nem.
GLOSTER Az apjával, aki tiszta szívből, mindenestül szereti! Ég és pokol!
Edmund, keresd meg. Férkőzz, kérlek, a bizalmába: alakítsd
a dolgot saját bölcsességed szerint. Odaadnám a rangomat,
mindenemet, csak tisztán lássak. 100
EDMUND Megkeresem, megyek máris, intézem az ügyet, ahogy tudom;
aztán tudósítom magát mindenről.
GLOSTER Ezek a múltkori nap- meg holdfogyatkozások 32 semmi jót nem
tartogatnak nekünk. Bár a természettudomány meg tudja őket
így meg úgy magyarázni, de az élővilágot igenis sújtják a következmények.
A szerelmek kihűlnek, a barátságok fölbomlanak,
a testvérek elszakadnak; a városokban lázadás, a vidéken
anarchia, a palotákban árulás; apa és fia közt elszakad a kötelék.
Az én gazember fiam is ezt igazolja: íme, fiú az apja ellen.
A király fölrúgja a természetes vonzalmat: íme, apa a gyermeke
ellen. Véget értek számunkra a szép idők. Intrika, hazugság,
hátbatámadás, mindennemű bomlasztó zűrzavar fog zaklatni
minket a sírig. Puhatold ki ezt a gazembert, Edmund; abból
semmi bajod nem lesz. Csak óvatosan. – És a derék, hűséges
Kentet meg száműzték, s mi a bűne: őszinteség! Furcsa ez,
nagyon furcsa. 117
Gloster el
EDMUND Íme a világ végtelen hülyesége: amikor rossz felé mennek a
dolgok – gyakran a saját tévelygéseink miatt –, akkor a kudarcainkért
a felelősséget a napra, a holdra meg a csillagokra hárítjuk,
mintha kényszerből lennénk gazemberek, égi elrendelésből
ostobák, a szférák hatása miatt válnánk csalóvá, tolvajjá, árulóvá;
mintha az égitestek kényszerítenének inni, hazudozni vagy házasságot
törni; szóval minden gonoszságot az istenek erőltetnének
ránk. Lenyűgöző, ahogy a kurválkodó emberiség a kéjvágyát
egy csillagra fogja. Az apám egy ártó csillagzat, a Sárkány Farka 33
alatt párzott az anyámmal, és a születésem a Nagymedve 34
csillagai alatt történt, ezért – úgymond – szükségszerű, hogy
rámenős legyek és kéjsóvár! Maszlag! Akkor is az lettem volna,
ami vagyok, ha odafönt a legszűziesebb csillag ragyog, mikor
megcsináltak zabigyereknek. 35 133
 
Jön Edgar
 
(Tovább magában) És végszóra belép, mint a kegyelemosztó
a régi színdarabokban. Az én szerepem az, hogy komiszul
búskomor legyek és jajgassak, mint a menhelyi bolond.36
(Hangosan) Jaj, ezek a napfogyatkozások, micsoda diszharmóniák
hírnökei! (Énekel) Fá–szó–lá–mi.
EDGAR Hogy vagy, Edmund öcsém? Min meditálsz ilyen komolyan?
EDMUND Egy jóslaton töprengek, amit a minap olvastam, hogy mit hoznak
ránk ezek a nap- meg holdfogyatkozások. 141
EDGAR Te ilyesmikkel foglalkozol?
EDMUND Majd meglátod, hogy amikről ír, mind be fog következni szerencsétlenségünkre.
Gyűlölködés szülő és gyermek között, halál,
ínség, régi szövetségek fölbomlása, szakadás a politikában,
fenyegetések és átkok a király és a nemesek fejére, értelmetlen
gyanakvás, barátok száműzése, hadseregek széthullása, házasságtörés,
és még sorolhatnám.
EDGAR Te mióta vagy ilyen avatott csillagász? 150
EDMUND Na ide figyelj. Mikor láttad apánkat utoljára?
EDGAR Hát, tegnap este.
EDMUND Beszéltél vele?
EDGAR Igen, jó két óra hosszat.
EDMUND Jó hangulatban váltatok el? Nem látszott bosszúsnak, szavaiban
vagy viselkedésében?
EDGAR Nem, egyáltalán.
EDMUND Gondolkozz csak, hogy mivel sérthetted meg, és könyörgöm,
kerüld a vele való találkozást egy ideig, amíg alábbhagy a haragja
tüze – mert az most akkora, hogy ha testi sértést okozna neked,
attól se csillapodna. 162
EDGAR Valami gazember befeketített.
EDMUND Ettől félek. Kérlek tehát, tartsd féken az érzelmeidet, és kerüld őt,
amíg a tomboló dühe alábbhagy. Sőt, azt mondom: gyere velem
a lakószobámba, ahonnan majd alkalmas időben kihozlak, hogy
halld, amit apánk mond. Kérlek, menj: itt a kulcsom. Ha elhagyod
a szobát, viselj fegyvert.
EDGAR Fegyvert, öcsém?! 169
EDMUND Bátyám, hallgass a jó tanácsra: viselj fegyvert. Ne legyek becsületes
ember, ha itt nem tervelnek valamit ellened. Amit láttam-hallottam,
elmondtam neked – vagyis inkább csak jeleztem; valójában
sokkal rémesebb a dolog. Kérlek, menj!
EDGAR Hallok felőled hamar? 175
EDMUND Segítek megoldani az ügyedet.
 
Edgar el
 
Hiszékeny apa, jóhiszemű báty,
kitől a rossz szándék oly távol áll,
hogy nem gyanakszik. Meglovagolom
ostoba tisztességét. Kész az ügy. 180
Ha nem öröklök, hát szerzek magam:
minden út helyes, ha hasznomra van.
 
El.
 
 
(A fordító megjegyzései:
A jelen fordítás alapszövege a Foakes-féle „Arden” kritikai kiadás, melynek
szövegét vita nélkül elfogadtam eredetinek (King Lear, ed. R. A. Foakes, London,
1997). Az el nem hangzó anyagoknál – idők, helyek, színpadi utasítások – merítettem
az Arden mellett más kiadásokból is. A fordítás 2010-ben készült a
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház számára, ahol Telihay Péter rendezésében
került színre.
A Lear király két, némileg eltérő ősváltozatban maradt fenn (Kvartó 1608, illetve
Fólió 1623), s nem egyértelmű: melyik az „igazi”. A kiadók így többnyire
a két verziót összeszövik, s egy harmadikat hoznak létre, mely lehetőleg mindkettőből
a legtöbbet őrzi meg. Ilyen a jelen fordításhoz használt szöveg is.
A tegezés-magázás (thou, illetve you) kérdésében lehetőleg Shakespeare-t követtem,
de sokszor a magyar szokásnak megfelelően megváltoztattam. Például
Goneril és Regan magázódnak (you), ami a mai magyar nézőnek félrevezető
volna, ezért ezt tegezve fordítottam. A királyi többest egyes számmal fordítottam.
 
Technikai megjegyzések:
 
— A sorok számozásában az „Arden” kiadást követem, még a prózai részeknél
is, ahol a jelen leirat sorai hosszabbak (így ugorhat a sorszámozás). A verses
részeknél az általam betoldott sorokat „.../a” számmal jelölöm (79 sort toldottam
be).
— A sor elején csak akkor írok nagybetűt, ha egyébként is az kell (új mondat
vagy tulajdonnév esetén).
— A hangsúlyos hogy (= hogyan) szót kétes esetekben hogy’-nak írom (például
Mondd meg, hogy’ menjek?).
— A rövid-hosszú i, u, ü esetében a saját beszédemet követtem, mely gyakran
nem azonos a helyesírási formával (például a kíván szóban rövid i-t ejtek:
„kiván”), így a jambusaim is eszerint működnek. A szövegben ezt csak kivételesen
jelöltem, a többit a színész fülére bízom.
— Ha egy szereplő szövegét félbeszakítják, azt „így—-” jelölöm; ha magától
hallgat el, azt „így...”. )

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.