Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Megoldókulcs - Brecht: Koldusopera

2010.06.19

MEGOLDÓKULCS

 

Írásbeli érettségi

Dráma középszint

(javaslat)

Elemzési és szövegalkotási feladat -30 pont

 

Olvassa el a mellékelt jelenetrészlet szövegét, majd válaszoljon a kérdésekre!

( Brecht: Koldusopera  első felvonás 3. jelenet, részlet)

 

 

Bertolt Brecht: Koldusopera

ELSŐ FELVONÁS, HARMADIK JELENET

(részlet)

 

Peachumnek, aki ismeri a világ keménységét, lánya elvesztése egyet jelent a teljes tönkremenetellel
Peachum koldusruhatára
Jobboldalt Peachum és Peachumné. Az ajtóban Polly áll kabátban, kalapban, kezében útitáskája

PEACHUMNÉ
Férjhez?! Teleaggatja az ember elölről, hátulról ruhákkal és kalapokkal és kesztyűkkel és napernyőkkel, és ha már belekerült annyiba, mint egy teljesen fölszerelt vitorláshajó, beleveti magát a csatornába, akár egy poshadt uborka. Csakugyan férjhez mentél? (Song-világítás: aranyfény. Az orgonát kivilágítják. Egy rúdon három táblát eresztenek le, és a táblákon ez olvasható:)


Polly egy kis dallal adja szülei tudtára, hogy férjhez ment Macheath-hez, a rablóhoz

(… … …)
3

És jött egy nap s az a nap lila volt

És jött, aki semmire se kért
A kalapját felakasztotta egy szögre a szobámban
És én nem is tudtam, hogy miért.
És mert nem volt pénze sem
Inge sem volt tiszta
De vasárnap is látszott rajta a szenny
És mert azt se tudta, hogy hölgyek közt mi illik
Hát nem mondtam azt, hogy: "Nem."
Most már nem hordtam fenn az orromat
S nem csevegtem hűvösen.
Remegett lágyan a holdvilág
Szállt az a csónak a holdas vizen át
S másképp nem is eshetett velem.
Hiszen akkor rögtön lefeküdni kell
Hiszen nem lehetek akkor szívtelen.
Persze akkor megtörtént más is
Mert hol volt akkor már a "Nem"?

PEACHUM
Úgy, szóval betyárok kapcája lett belőle. Igazán szép. Igazán kellemes.

PEACHUMNÉ
Ha már egyáltalában olyan erkölcstelen vagy, hogy férjhez mégy, muszáj volt, hogy az illető éppen lótolvaj és útonálló legyen? Ezt még drágán fogod megfizetni! De tudhattam volna előre. Már kicsi korában úgy hordta a fejét, mint Anglia királynője!

PEACHUM
Szóval, csakugyan férjhez ment!

PEACHUMNÉ
Igen, tegnap délután öt órakor.

PEACHUM
Egy notórius gazemberhez. Ha jól meggondolom, ez nagy merészség ettől az embertől. Ha a lányomat, öregkorom végső támaszát, odaajándékozom, rám omlik a házam, és itt hagy az utolsó kutyám is. Egy körömfeketényit se mernék elajándékozni, mert kitenném vele magamat az éhhalálnak. Ha mind a hármunknak elég lenne egyetlen hasáb fa télire, akkor talán még megérnénk a következő nyarat. Talán.

PEACHUMNÉ
Hát igen, mit képzelsz te tulajdonképpen? Ez a hála mindenért, Jonathan. Bele is őrülök. Minden összekavarodott a fejemben. Nem bírom tovább. Ó! (Elájul) Egy pohárka Cordial Medocot.

PEACHUM
Legalább látod, hogy hova juttattad anyádat. Csak gyorsan! Egyszóval, betörő kapcája - igazán szép, igazán kellemes. Érdekes, mennyire a szívére vette ez a szegény asszony. (Polly jön egy üveg Cordial Medockal) Ez az egyetlen vigasz, ami megmaradt szegény anyádnak.

POLLY
Adj neki nyugodtan két pohárral. Dupla adagot is kibír az én anyám, ha nincs magánál. Ez majd megint talpra állítja. (Az egész jelenet alatt sugárzik róla a boldogság)

PEACHUMNÉ
(magához tér)
Ó, most megint megjátssza ezt a hazug részvétet és gondoskodást! (Öt ember belép)

KOLDUS
Erélyesen nehezményeznem kell, tudniillik ez egy disznóól, mivel tudniillik ez egyáltalán nem valódi karcsonk, hanem egy szarcsonk, és ezért én nem hajigálom ki a pénzemet.

PEACHUM
Mit akarsz, ez éppen olyan jó karcsonk, mint az összes többi, csak te nem tartod elég tisztán.

KOLDUS
Igen, hát akkor mért nem keresek annyit, mint a többiek? Á, ezt maga nem csinálhatja énvelem. (Odavágja a karcsonkot) Ezzel az erővel le is vágathatnám az igazi karomat, ha ilyen vacakkal is beérném.

PEACHUM
Hát mit akartok ti tulajdonképpen? Mit tehetek én arról, ha az emberek szíve olyan, akár a kovakő? Nem hiányozhat öt végtagod! Öt perc alatt mindenkiből tudnék olyan szánalomra méltó roncsot csinálni, hogy még a kutyák is sírnának, ha meglátnák. Tehetek én róla, hogy az emberek nem sírnak? Nesze neked még egy karcsonk, ha már egy nem elég, de vigyázz a holmidra!

KOLDUS
Ez már megjárja.

PEACHUM
(egy másik koldus művégtagját vizsgálgatja)
A bőr nem megfelelő, Celia, a gumi gusztustalanabb. (Egy harmadikhoz) Ez a daganat már múlófélben van, és több már nincs. Kezdhetjük megint elölről. (A negyediket vizsgálgatja) A természetes ótvar természetesen sohasem ugyanaz, mint a műótvar. (Az ötödikhez) Mi az, hogy nézel ki? Már megint bezabáltál, most aztán példát kell statuálni.

KOLDUS
Peachum úr, igazán nem ettem semmi különöset, ez a kövérség beteges dolog nálam, arról nem tehetek.

PEACHUM
Én sem. El vagy bocsátva. (Újra a második koldushoz fordul) A "megrendíteni" és az "idegeire menni" között természetesen különbség van, kedves fiam. Bizony, nekem művészekre van szükségem. Ma már csak művészek tudják a szíveket megrendíteni. Ha igazán jól dolgoznátok, a közönség tapsolna nektek! Csakhogy neked nincs egy ötleted sem. Így persze nem tudom meghosszabbítani a szerződésedet. (Koldusok el)

POLLY
Kérlek, csak nézd meg egyszer, nem mintha szép ember volna. Nem. De megvan a rendes jövedelme. Egzisztenciát tud nekem nyújtani! Elsőrangú betörő, amellett széles látókörű, tapasztalt útonálló. Egész pontosan tudom, összegszerűleg is megmondhatnám, mennyire rúg már ma is a megtakarított pénze. Még egynéhány szerencsés vállalkozás, és visszavonulhatunk egy kis vidéki házacskába, akárcsak Shakespeare úr, akit apám olyan nagyra becsül.

PEACHUM
Szóval, mindez egészen egyszerű. Férjhez mentél. Mit csinál az ember, hogy ha férjhez ment? Bezzeg gondolkozni, az nem szokás. No hát, elválik az ember, ugyebár, ezt olyan nehéz kitalálni?

POLLY
Nem tudom, mire célzol.

PEACHUMNÉ
Válásra.

POLLY
De hiszen szeretem, hát hogy gondolhatnék én válásra?

PEACHUMNÉ
Mondd csak, egy csöpp szégyenérzet sincs benned?

POLLY
Anyám, ha valaha szerelmes voltál...

PEACHUMNÉ
Szerelmes! Ezek a nyomorult könyvek, amiket összeolvastál, azok csavarták el a fejedet. Polly, hisz ezt mindenki így csinálja!

POLLY
Hát akkor én leszek a kivétel.

PEACHUMNÉ
Jó, majd kiverem a fenekedet, te kivétel.

POLLY
Igen, az anyák mindig ezt csinálják, pedig az úgysem segít. Mert nagyobb a szerelem, mint a fenékreverés.

PEACHUMNÉ
Polly, ne hozz ki a sodromból.

POLLY
Nem tűröm, hogy elrabolják a szerelmemet.

PEACHUMNÉ
Szólj még egy szót, és kapsz egy pofont.

POLLY
De a szerelem a legnagyobb dolog a világon.

PEACHUMNÉ
Különben is annak a pasasnak van több nője is. Ha egyszer fölakasztják, legalább egy féltucat nő jelentkezik, mint az özvegye, és mindegyik lehetőleg még egy fattyút is cipel a karján. Ó, Jonathan!

PEACHUM
Felakasztani - hogy jut eszedbe a felakasztás? Hiszen ez remek ötlet. Polly, eredj csak ki. (Polly el) Úgy, megvan. Az annyi, mint negyven font.

FELADATOK

 

1.) Fejtse ki részletesen a szövegből kibontakozó szituációt! Írja le  a jelenetrészlet szereplőit, egymáshoz való viszonyukat és néhány szóval jellemezze őket!

 

 

Szituáció:  A hivatásos koldulást szervezõ és irányító Peachum úr, szervezett formában irányítja a koldulást. Precízen kiképzi a hozzá szerződő koldusokat a kéregetés hatásos módjaira, sőt ellátja őket jelmezzel és kellékekkel is. Üzletét azonban, amelyet szolid alkoholmámorban leledző nejével vezet, váratlan felfedezés zavarja meg: elképedten hallgatják Polly dalát, amelyben tudatja szüleivel, hogy férjhez ment Macheathez, a rablóhoz. Peachum, apai felháborodásától indíttatva, és cége érdekeit is védve, válaszlépésre készül.

Szereplők:Peachum, Peachumné, Polly, koldusok

Viszonyuk:Peachum mindenki fölött áll, felesége és a koldusok kiszolgálják őt; Polly ellentétben áll szüleivel

Jellemük: Peachum és felesége romlottak,  csalásból élnek, de megvetik az ugyancsak csaló Macheat bandáját.

Polly szereti férjét, bár tudja, hogy miből él. Ő is hazug és csaló légkörben nőtt fel, szülei mégsem fogadják el választását.

A koldusok az emberek megtévesztéséből élnek. A könyörülettel, az ember egyik legnemesebb érzésével élnek vissza.

 

Minden helyes válasz elfogadható.

 

Szituáció=2pont, szereplők viszonya:=2pont, jellemzés= 2pont

Ősszesen=6 pont

 

2.) A drámaépítkezés melyik fázisát mutatja be a jelenet?...........bonyodalom..........................

A helyes válasz=1pont

 

 

3.)Fejtse ki, hogyan mutatja be Brecht  a polgári társadalom hamis erkölcsi viszonyait!

A bűnözők, a társadalmi periférián élők hazug groteszk világát  mutatja be a szerző.A közéletet alulról irányítók kerülnek szembe egymással: a gátlástalan kolduskirály és a bandita. Az emberek hazudnak, érdekből és pénzért cselekednek.Minden őszinte érzést kihasználnak, az emberek szánalmából élnek. A családi és emberi kötelékek semmit sem számítanak.A befogadó magára ismerhet,hiszen  senki sem bűntelen.Mindezt a groteszk humor, az irónia, a szatirikus megjelenítés teszi lehetővé.

 

Minden helyes válasz elfogadható.

A helyes válasz=3pont 

 

4.)Értelmezze az elidegenítő effektus fogalmát!

Drámaírói és színjátszási módszer az epikus színházban. Bertolt Brecht alakítja ki, szembefordulva az arisztotelészi és a polgári dramaturgiával (forrásai a kínai és az avantgárd színház). Lemond a mű zárt egységéről; darabjai jelenetsorokból állnak; szerinte ez az elbeszélő jellegű színház a nézőt szemlélővé avatja, szembeállítja a cselekménnyel, feléleszti aktivitását, döntéseket kényszerít ki belőle; ismereteket közvetít, érvekkel dolgozik. Célja eléréséért Brecht elidegenítő technikát alkalmaz, az ún. elidegenítő effektusokkal – dal- és táncbetétekkel, kórusokkal, vetített vagy feliratokként kifüggesztett fejezetcímekkel, feliratos táblákkal, különleges reflektor megvilágításokkal, a cselekményt értelmező narrátorok felléptetésével stb. –, szándékosan szétrombolja azt az illúziót, hogy a való élet eseményeit nézzük, kizökkent az érzelmi átélés állapotából és állásfoglalásra késztet.

 

Minden más megfogalmazású helyes válasz elfogadható.

A helyes válasz=3pont 

 

5.) Nevezzen meg legalább három elidegenítő effektust  a szövegrészletből!

1. song-Polly dala

2. táblák, feliratok

3. világítás-aranyfény

Minden helyes válasz=1pont, összesen 3 pont

 

6.)Elemezze, milyen hatást vált ki a befogadóban az Ön által megjelölt V- effekt!

1. song: romantikus,szentimentális szövegű és nyelvi megformáltságú dal, mely ellentétben áll a drámai szituáció hazug közegével, gondolkodásra késztet, az intellektust inkább igényli,mint az érzelmeket

2. táblák: elidegenít, kívülállóvá teszi a nézőt ,megakasztja a történet menetét

3. világítás: a befogadó gondolkodását irányítja,

 

Minden helyes gondolatmenet elfogadható.

Minden helyes válasz=2pont, összesen 6 pont

 

 

7.)Milyen játékmódot javasolna a színészeinek? Írjon ehhez legalább két rendezői      instrukciót!

- Pontosságra törekedjen a szövegmondásban

-Ne élje bele magát a szerepbe

-Érzelem nélkül játsszon

-Az átéléssel szemben a színész kritikai magatartásán alapuljon a  játékmód

Minden helyes válasz elfogadható.

Minden helyes válasz=2pont, összesen: 4 pont

 

      8.) Írja le, hogy jelmeztervezőként milyen kosztümbe öltöztetné a jelenet szereplőit?

Válaszát indokolja!

A helyes válasz=4pont

Minden helyes megoldás elfogadható.

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.